Veel organisaties in Nederland werken met biologisch materiaal, waaronder ziekenhuizen, biotechnologische bedrijven en universiteiten. Een deel van dit biologische materiaal kan bij calamiteiten, diefstal of misbruik schadelijke effecten teweegbrengen bij mensen, dieren of planten. De overheid wil in laboratoria naast biosafety ook aandacht voor biosecurity en is momenteel beleid hierop aan het ontwikkelen.

Het biosecurity beleid heeft tot doel om de maatschappij te beschermen, door misbruik van biologische agentia, kennis en technologieën te voorkomen. Biosecurity beleid richt zich op organisaties die werken met risicovolle biologische agentia en heeft als doel maatregelen te nemen om misbruik van biologische agentia te voorkomen. Daarnaast biedt een dergelijk beleid de mogelijkheid om toezicht te houden op de naleving van deze maatregelen. Een actueel overzicht van locaties waar met deze risicovolle biologische agentia gewerkt wordt kan hulpverleners ondersteunen bij het effectiever en veiliger optreden tijdens calamiteiten, ter bescherming van mensen, dieren en planten. De taken voor het uitvoeren van het bioveiligheidsbeleid binnen een organisatie kunnen worden ondergebracht bij een Biorisk Management Advisor (BMA).

BMA

Biosecuritytaken kunnen ondergebracht worden bij een Biorisk Management Advisor (BMA). Een BMA houdt zich bezig met bioveiligheid binnen de organisatie en met het implementeren van biosecurity maatregelen.

Dual-use research

Picture01b film introductie aboratoriumwerkzaamheden

Onderzoek waarvan wordt geschat dat het mogelijk ook gebruikt zou kunnen worden voor de bedreiging van de volksgezondheid, diergezondheid of omgeving, wordt ‘dual-use research’ genoemd.

Exportcontrole

Voor export van dual-use goederen naar landen buiten de Europese Unie gelden strenge regels, zo is er onder andere een vergunning nodig. Dit staat beschreven in de Europese dual-use Verordening (EG) nr. 2021/821.

Internationaal

Internationaal zijn er verschillende verdragen die als doel hebben wereldwijde verspreiding van gevoelige goederen te reguleren. Tot deze gevoelige goederen behoren onder andere risicovolle biologische agentia.