Quarantaine-organismen zijn plantpathogenen die niet, of in beperkte mate, in de EU Europese unie (Europese unie) aanwezig zijn en in de wetgeving van de EU als fytosanitair schadelijk worden aangemerkt. Het beleid is erop gericht om introductie te voorkomen en verdere verspreiding tegen te gaan . Import en gebruik ervan is in beginsel verboden. Iedere lidstaat van de EU is daarom verplicht om toe te zien op naleving van het invoerverbod en,  bij goedkeuring  ervan, op fytosanitair veilig ingeperkt gebruik. De grondslag van deze lijst is bescherming van de plantgezondheid.

Voor de in de Plant Health Regulation 2016/2031/EG  genoemde schadelijke organismen (de zgn. quarantaine-organismen) is de NVWA verantwoordelijk voor de beoordeling van risico’s van import en gebruik en inperking ervan. De NVWA kan bij goedkeuring middels EU-verordening 2019/829/EG onder inperkingsvoorwaarden ontheffing van fytosanitaire verboden verlenen.