In bijlage 3 van deze 'Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer' wordt een pathogeniteitsklasse indeling weergegeven van diverse dierpathogenen inclusief zoönosen. De grondslag van deze lijst is bescherming van het milieu.

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer van 23 november 2009, nr.BJZ2009062863, houdende wijziging van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van 9 november 2007, nr.DJZ2007104180. In deze regeling is een bijlage toegevoegd van een lijst met dierpathogenen.