Hoe zijn protocollen , procedures, regels, rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers vastgelegd in uw organisatie? Zijn alle lagen in de organisatie zich bewust van het belang van biosecurity management?

Een biosecurityprogramma is een waardevol middel om biosecuritymaatregelen in de organisatie te implementeren en de veiligheidscultuur binnen uw organisatie te vergroten. Het is belangrijk om deze maatregelen vast te leggen en te communiceren, zodat iedereen binnen de organisatie weet welke biosecurity-aspecten nageleefd moeten worden. In Nederland is het op dit moment niet wettelijk verplicht een biosecurityprogramma op te stellen.

Het management speelt een belangrijke rol bij het opstellen en implementeren van beleid rond biosecurity aspecten. Wanneer het hoger management zich bewust is van nut en noodzaak van het biosecuritybeleid, kan dit helpen om biosecuritymaatregelen te implementeren en te controleren. Het gaat hierbij om het opstellen van procedures, regels, rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers met betrekking tot biosecurity (zie ook: CWA15793, laboratory biorisk management, welke omgezet is in ISO 35001:2019 Biorisk management for laboratories and other related organisations ).

Het is belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot biosecurity duidelijk gedefinieerd en belegd zijn. Daartoe aangewezen personen houden toezicht op (veiligheids- en) securityaspecten, zorgen dat deze nageleefd worden en zijn het aanspreekpunt voor gerelateerde vraagstukken. Op deze manier kan biosecurity geborgd worden. Een (bio)security manager of biorisk-professional kan de taak hebben om biologische risico’s te beoordelen en risico’s te managen.

Om bewustwording voor biosecuritymanagement te vergroten, heeft Bureau Biosecurity met een groep experts de Biosecurity Toolkit ontwikkeld, waarin een quickscan en een uitgebreidere kwetsbaarheidsanalyse aangeboden wordt. Deze tools kunnen uw organisatie helpen om kwetsbaarheden en aandachtsgebieden te inventariseren, waarop uw organisatie biosecurity kan verstevigen.