Bureau Biosecurity is het nationale biosecurity-kennis- en informatiepunt voor de overheid en voor organisaties die met risicovolle ziekteverwekkers werken.

Wat is Biosecurity?

Biosecurity, inclusief ‘Laboratorium Biosecurity’, verwijst naar het wetgevende en institutionele kader, de principes, technologieën en praktijken die zijn geïmplementeerd om pathogenen, toxines en gevoelige technologieën en gerelateerde apparatuur* te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal, misbruik, misbruik of opzettelijke vrijlating.

* Gevoelige technologieën en gerelateerde apparatuur: materialen, apparatuur en technologie die vallen onder relevante multilaterale verdragen en overeenkomsten, of opgenomen zijn in nationale controlelijsten (bijvoorbeeld dual-use export controle lijst), die gebruikt zouden kunnen worden voor het ontwerp, de ontwikkeling, de productie of het gebruik van biologische wapens en hun leveringsmiddelen.

Deze definitie die gehanteerd wordt door Bureau Biosecurity is opgesteld aan de hand van verschillende definities voor bioveiligheid, biosecurity of laboratoriumbioveiligheid afkomstig uit diverse bronnen, zoals internationale organisaties (FAO, WHO), internationale verdragen (BTWC), CEN-workshopovereenkomst (CWA 15793) en nationale organisaties die een toonaangevende rol hebben ten aanzien van biosecurity (SIPRI, CBB, Bradford University).

Om het verschil tussen biosafety en biosecurity eenvoudig uit te leggen, illustreert Bureau Biosecurity dit met de volgende vergelijking. Bij biosafety worden de mensen beschermd tegen de gevaarlijke ziekteverwekkers (pathogenen), terwijl bij biosecurity juist de pathogenen beschermd worden tegen kwaadwillenden.

Wat is Dual-Use?

De letterlijke betekenis van dual-use is dat een bepaalde activiteit of een bepaald object op ten minste twee manieren kan worden gebruikt. De term dual-use houdt bij onderzoek in de levenswetenschappen in dat biologische agentia, inclusief de kennis daarover en onderliggende technieken, op tweeërlei wijze gebruikt kunnen worden. Onderzoek naar ziekteverwekkende organismen is uiterst belangrijk voor ontwikkeling op medisch, biologisch en agrarisch terrein. Echter, biologische agentia, inclusief bijbehorende kennis en technieken, kunnen ook gebruikt worden om biologische wapens te ontwikkelen die een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid en leefomgeving.

Wat is Bureau Biosecurity?

Bureau Biosecurity is in 2013 door de overheid ingericht als kennis- en informatiepunt ten aanzien van biosecurity. Het bureau is ondergebracht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) te Bilthoven. Bureau Biosecurity wordt gevormd door een multidisciplinair team van acht RIVM-medewerkers met verschillende expertise, waaronder kennis van biosecurity, biosafety, bioveiligheid, infectieziektenbestrijding, omgevingsmicrobiologie, zoönosen, genetisch gemodificeerde organismen, volksgezondheid en biologische calamiteiten.

Wat doet Bureau Biosecurity?

Bureau Biosecurity fungeert als het deskundige informatie- en adviesorgaan voor zowel de overheid als alle instellingen in Nederland die werken met risicovolle ziekteverwekkers, kennis, informatie en technologieën. Bureau Biosecurity vervult momenteel een duidelijke brugfunctie tussen de Nederlandse overheid en alle stakeholders, waaronder hoge scholen, universiteiten, ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, diagnostische laboratoria, biotechnologie bedrijven, brancheorganisaties en (beroeps)verenigingen.

Bureau Biosecurity vergroot bewustwording rondom biosecurity in Nederland en ondersteunt organisaties bij het vrijwillig implementeren van biosecurity maatregelen. Tevens ondersteunt Bureau Biosecurity de overheid bij de verkenning naar aanvullende biosecurity wet- en regelgeving.

Activiteiten van Bureau Biosecurity:

  • Fungeert als kennis- en informatiepunt en beantwoordt biosecurity vragen
  • Ontwikkelt kennistools en webapplicaties 
  • Geeft lezingen en workshops over biosecurity
  • Ondersteunt de overheid