Biosecuritytaken kunnen ondergebracht worden bij een Biorisk Management Advisor (BMA). Een Biorisk Management Advisor houdt zich bezig met bioveiligheid binnen de organisatie en met het implementeren van biosecurity maatregelen.

Het streven van de overheid is dat biosecurity blijvend verankerd wordt in de organisatie. Dit kan door biosecurity onder te brengen bij een Biorisk Management Advisor (BMA). De taken van een BMA kunnen uitgevoerd worden door kwaliteitsfunctionarissen zoals biologischeveiligheidsfunctionarissen, arts microbiologen, arbeidshygiënisten of veiligheidspersoneel. De BMA gaat onder andere na of laboratoria en kennis voldoende beveiligd zijn, en of er voldoende bewustwording onder de medewerkers heerst over de risico’s van de biologische materialen waarmee gewerkt wordt. Verder is de BMA het aanspreekpunt van de instelling en weet waar biologische agentia zich bevinden. Daarnaast zorgt de BMAer onder andere voor dat biosecurity maatregelen worden geïmplementeerd in bijvoorbeeld een kwaliteitssysteem en worden nageleefd. In geval van calamiteiten is de BMA24/7 te bereiken voor hulpverleningsdiensten.

In de ISO 35001 (Biorisk management for laboratories and other related organisations) is Biorisk Management Advisor beschreven en worden rollen, taken en verantwoordelijkheden aan deze functie toegeschreven. Daarnaast is een technische werkgroep bezig om de CWA 16335 2011 (Biosafety professional competence) om te zetten naar een ISO norm met als titel ‘Competence of Biorisk Management Advisors’ (https://www.iso.org/standard/81240.html).