Er verschijnen geregeld rapporten waarin ook biosecurity aan bod komt. Onlangs hebben de COGEM en de Gezondheidsraad de Trendanalyse biotechnologie 2023 gepubliceerd waarin de verwachting wordt uitgesproken dat de dual-use en biosecurity discussie verder zal toenemen. In februari is het Biorisk Management Casebook verschenen, waar Bureau Biosecurity aan heeft bijgedragen met een casus over het toepassen van de Dual-Use Quickscan. Tot slot heeft Global BioLabs een rapport gepubliceerd met onder andere een uitgebreid overzicht van verschillende biorisk management strategieën en aanbevelingen voor zowel nationale als internationale stakeholders.

Trendanalyse biotechnologie 2023

De ontwikkelingen in de biotechnologie gaan razendsnel. De beloften zijn groot: biotechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en van Europese en nationale doelstellingen op het terrein van een circulaire economie, gezondheid en verduurzaming van de voedselproductie. Biotechnologie levert een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid, bijvoorbeeld bij de bestrijding van infectieziekten. De technologische ontwikkelingen roepen echter ook juridische, maatschappelijke, ethische en economische vragen op. Zo moet de regelgeving ruimte bieden voor innovatie, terwijl ook de risico’s voor mens en milieu beperkt moeten worden. 

Biosecurity krijgt ook aandacht in de trendanalyse: “Naar verwachting zal de discussie over dual-use en biosecurity in de komende jaren toenemen, vanwege de toegenomen wetenschappelijke mogelijkheden, de nasleep van de coronapandemie, en de toegenomen geopolitieke spanningen. Waarborging van veiligheid vraagt continue aandacht van het werkveld en overheden. Daarbij zijn de huidige maatregelen en regelgevingssystemen voor biosecurity gebaseerd op hoe men veilig dient om te gaan met pathogene organismen en ggo’s. Zorgen zijn er nu er nieuwe onderzoeksvelden ontstaan, waarbij de nieuwkomers minder ervaring hebben met, en zich minder bewust zijn van het belang van waarborging van biosafety en biosecurity. Daarbij is biosecurity een aangelegenheid die internationaal overleg en afstemming vraagt. Wereldwijd moeten landen en organisaties maatregelen nemen en onderschrijven, omdat - zoals ook bij de coronapandemie bleek - ziekteverwekkende organismen niet bij de grens tegen te houden zijn.”

Link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/04/20/bijlage-rapport-cogem-trendanalyse-2023 

Biorisk Management Casebook: Insights into Contemporary Practices

Het Biorisk Management Casebook belicht de uiteenlopende werkwijzen die organisaties over de hele wereld momenteel kunnen gebruiken om risico’s in de levenswetenschappen te beheersen. De publicatie is gebaseerd op discussies en interviews met meer dan zeventig experts en biorisk professionals van tientallen organisaties. De publicatie brengt de belangrijkste kansen en uitdagingen ten aanzien van biorisk in kaart en geeft inkijk in praktijksituaties op het gebied van biorisk management. In de case studies wordt onder meer ingegaan op het 'hoe' en 'waarom' van biorisk management van organisaties en wat wel en niet in de praktijk werkt.  

In de case study waar Bureau Biosecurity aan bijgedragen heeft, wordt ingegaan op de activiteiten op gebied van dual-use en biosecurity bewustwording en hoe de Dual-Use Quickscan toegepast kan worden (https://purl.stanford.edu/bq389xk1015).

Link naar het volledige Casebook: https://cisac.fsi.stanford.edu/news/biorisk-management-casebook-insights-contemporary-practices

Overzicht hoogrisico laboratoria

Global BioLabs geeft op hun website (www.globalbiolabs.org) een overzicht van BSL-4 laboratoria in de wereld. Onlangs is een rapport verschenen met nieuwe gegevens en bronnen, waarbij ook BSL-3+ laboratoria meegenomen zijn. Ook geven ze in dit rapport onder andere een uitgebreid overzicht van verschillende biorisk management strategieën en aanbevelingen voor zowel nationale als internationale stakeholders. 

Link: https://www.globalbiolabs.org/s/KCL0680_BioLabs-Report_Digital.pdf