De overheid werkt op dit moment aan het biosecurity beleidstraject. Zeven departementen zijn betrokken bij dit intensieve traject, waarbij wordt onderzocht of het onderwerp biosecurity past in de uitvoeringswet van het Biologisch Wapenverdrag.

Tijdens de Biosecurity Kennisdag heeft de voorzitter van de interdepartementale ‘werkgroep biosecurity’ een terugkoppeling gegeven over het biosecurity beleidstraject van de overheid. Achter de schermen wordt hard gewerkt om biosecurity wettelijk in Nederland te regelen. Het is een intensief traject, mede omdat het een samenwerking betreft tussen zeven ministeries: Justitie&Veiligheid (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid), Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid Welzijn en Sport, Buitenlandse Zaken en Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Op dit moment wordt onderzocht of het onderwerp biosecurity ondergebracht kan worden in de uitvoeringwet van het Biologische Wapenverdrag (BTWC).

De overheid wil verschillende aspecten van biosecurity in de nieuwe wet onder brengen, waaronder het nemen van adequate biosecuritymaatregelen, hoe toezicht wordt gehouden en een meldplicht voor hoogrisico pathogenen. Met het instellen van een meldplicht heeft de overheid een compleet overzicht van hoogrisico humaan- dier- en plantpathogenen in Nederland, en dit is nodig in het kader van internationale verplichtingen. De biosecuritymaatregelen worden mogelijk gebaseerd op de acht pijlers van biosecurity (www.biosecuritytoolkit.com). In het beleidstraject wordt ook onderzocht hoe een zogenaamde Biorisk taak eruit moet zien, waarvoor het bestuur van een instelling verantwoordelijk wordt. Tot slot buigt de werkgroep zich over de manier van regelen van toezicht.

Bureau Biosecurity adviseert en ondersteunt de overheid bij de tot standkoming van het biosecuritybeleid.  Het bureau brengt signalen en wensen uit het veld in bij de interdepartementale ‘werkgroep biosecurity’. Als uitgangspunten gelden onder andere dat nieuw beleid aan moet sluiten op bestaande structuren, dat gestreefd wordt naar zo min mogelijk lastenverzwaring en dat voldaan wordt aan internationale verdragen. Samenspraak met het veld is essentieel en daarom zullen Bureau Biosecurity en de interdepartementale ‘werkgroep biosecurity’ het veld in 2018 nauw betrekken bij de verdere vormgeving van het beleid. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van verdere ontwikkelingen en verdere stappen. Bij vragen kunt u altijd contact (biosecurity@rivm.nl) met ons opnemen.